Biblioteca

Seja um dos 17 apoiadores do Ludopédio e faça parte desse time! APOIAR AGORA
ISSN 1138-3194
El deporte en régimenes totalitarios

Football in the occupied Poland (1939-1945)

Número

n. 2

Ano

2014

Volume

v. 32

Tema

El deporte en régimenes totalitarios

Páginas

p. 47-52

Arquivos

Resumos (outros idiomas)

Aquest article presenta la història del futbol a Polònia durant la Segona Guerra Mundial – el període més dramàtic en la història del país (fins i tot considerant la seva dramàtica història en general). La recerca comprèn tres aspectes de la història del futbol a la Polònia ocupada durant la Segona Guerra Mundial: els partits oficials de futbol, incloent-hi no sols els partits de la lliga i la selecció sinó també el tràgic destí dels jugadors polonesos que es van veure obligats a portar l’uniforme alemany durant l’ocupació; partits no oficials, amb la increïble història de partits de futbol jugats en camps de concentració i camps per a oficials; partits il·legals, indicant les circumstàncies en què els polonesos van continuar jugant a futbol malgrat els càstigs severs que pesaven sobre qualsevol activitat esportiva que es fes en el país ocupat. L’article descriu la desconeguda i dramàtica història del futbol i els esports en general a la Polònia ocupada, tot proporcionant detalls que la bibliografia més coneguda no menciona. Creiem que aquest aspecte de la història de Polònia i del món és mereixedor de més investigacions i difusió.

Paraules clau: futbol; Segona Guerra Mundial; Polònia; ocupació

Abstract

This article presents the history of football in Poland during World War II – the most dramatic period in the country’s history (even considering its dramatic history in general). The research covers three aspects of football history in occupied Poland, during the period of World War II: official football games, presenting not only national and league games but also the tragic fate of Polish players forced (?) to wear German football jerseys during the occupation; unofficial games, telling an unbelievable story of football matches played in the concentration camps and oflags; illegal games, indicating circumstances under which Poles continued to play football despite severe punishments intended for any sport activities conducted in the occupied country. The article describes the unknown and dramatic history of football and sports in general in occupied Poland, providing the details that the widely known literature fails to mention. It is believed that this aspect of Poland’s and the world’s history is worthy of further investigation and dissemination.

Keywords: football; World War II; Poland; occupation

Referência

FERENC, Jakub. Football in the occupied Poland (1939-1945). Aloma: revista de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna. Barcelona, v. 32, n. 2, p. 47-52, 2014.
Cadastre-se para receber novidades