Biblioteca

Seja um dos 14 apoiadores do Ludopédio e faça parte desse time! APOIAR AGORA
ISSN 2339-9694
El deporte en régimenes totalitarios

The role of sports in the totalitarian regime of Metaxas in Greece (1936-1941) compared to National Socialism in Germany (1933-1945)

Periódico / Revista

Aloma

Número

n. 2

Ano

2014

Volume

v. 32

Tema

El deporte en régimenes totalitarios

Páginas

p. 15-23

Arquivos

Resumos (outros idiomas)

El règim del general Metaxas (1936-1941) va ser un règim totalitari amb característiques nacionalistes i militaristes. L’objectiu del present estudi és el de recollir i processar dades sobre el paper de l’esport de competició i l’educació física durant el règim de Metaxas. Un objectiu addicional és el de buscar elements comuns en la ideologia i les polítiques relatives a l’educació física i l’esport que va desenvolupar el Nacionalsocialisme a Alemanya (1933-1945). L’anàlisi de les fonts revela que, en el camp de l’esport, sembla que van implantar polítiques similars. Els punts principals del paper de l’esport en aquests dos règims són els següents: a) caràcter altament militar de l’educació física; b) prioritat en l’educació física per damunt d’altres temes educatius; c) fundació de les activitats i programes educatius juvenils del règim organitzats a escala nacional, el centre dels quals era l’educació física i l’esport (com ara l’Organització de la Joventut Nacional, les Joventuts Hitlerianes); d) el caràcter fortament militar de l’esport per tal de promoure o establir formes d’exercici associades a la guerra, preparació per a la guerra, esperit militar i de lluita; e) esforç en la imposició d’un control total per part de l’estat sobre la vida esportiva; f) esforç per encoratjar les noies a tenir més implicació i amb més intensitat en activitats esportives.

Paraules clau: Grècia; esports; educació física; règim totalitari; Metaxas

Abstract

The regime of Metaxas (1936-1941) was a totalitarian regime with nationalistic and militaristic features. The purpose of this study is to collect and process data about the role of competitive sport and physical education in the regime of Metaxas. An additional purpose of this study is to search for common elements in the ideology and policies concerning Physical Education and sport, adopted by the National Socialism in Germany (1933-1945). The analysis of the sources revealed that, in the field of sport, they seem to have implemented similar policies. The main points of the sport’s role in these two regimes were the following: (a) intense military character of Physical Education, (b) priority in Physical Education rather than in other educational subjects, (c) foundation of the regime’s youth activities and educational programs organized in a nationwide scale, the core of which was Physical Education and sport (i.e. National Youth Organization, Hitler Youth), (d) the strong military character shaped by sport so as to promote or establish forms of exercise associated with war, preparations for war, military and fighting spirit, (e) effort of imposition of total state – control in athletic life, (f) effort to encourage girls further and more intense involvement in athletic activities.

Keywords: Greece; sports; physical education; totalitarian regime; Metaxas

Referência

ALBANIDIS, Evangelos; IOANNIDIS, Panagiotis. The role of sports in the totalitarian regime of Metaxas in Greece (1936-1941) compared to National Socialism in Germany (1933-1945). Aloma. Barcelona, v. 32, n. 2, p. 15-23, 2014.