Biblioteca

Seja um dos 17 apoiadores do Ludopédio e faça parte desse time! APOIAR AGORA
ISSN 1138-3194
El deporte en régimenes totalitarios

The Birth of the sport nation: sports and mass-media in Fascist Italy

Número

n. 2

Ano

2014

Volume

v. 32

Tema

El deporte en régimenes totalitarios

Páginas

p. 53-61

Arquivos

Resumos (outros idiomas)

Objecte freqüent d’investigacions historiogràfiques, la relació instrumental entre el feixisme i els mitjans de comunicació continua encenent un interès particular, sobretot amb la implicació d’un tercer element: l’esdeveniment esportiu. Aquest article proposa una visió «triangular» del feixisme, els mitjans de comunicació i l’esport. Clarifica, d’un banda, el paper de la premsa i la ràdio dins les polítiques feixistes de promoció i difusió de l’espectacle esportiu com a instrument de propaganda en la maquinària feixista del consens i, de l’altra, el paper de les notícies esportives a l’hora d’afavorir el desenvolupament, tant qualitatiu com quantitatiu, d’aquests mitjans de comunicació de masses. A més de la bibliografia existent sobre la història de l’esport i els mitjans de comunicació durant els anys del règim, s’investiga aquest tema pel que fa a la propaganda durant aquest mateix període.

Paraules clau: feixisme; esports; periodisme; ràdio; Itàlia

Abstract

A repeated object of historiographic investigation, the instrumental relationship between fascism and mass media continues to spark particular interest, especially with the involvement of a third element: the sporting event. This article proposes a «triangular» view of fascism, mass media and sport. It clarifies, on one side, the role of the press and the radio within the fascist politics of promotion and diffusion of the sport-spectacle as an instrument of propaganda within the fascist machine of consensus, and, on the other, the role of sports news in favoring the development, both qualitative and quantitative, of these means of mass communication. In addition to the existing bibliography on the history of sports and mass media during the years of the regime, this topic will be investigated with regards to propaganda during the same period.

Keywords: fascism; sports; journalism; radio; Italy

Referência

BELLONI, Eleonora. The Birth of the sport nation: sports and mass-media in Fascist Italy. Aloma: revista de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna. Barcelona, v. 32, n. 2, p. 53-61, 2014.
Cadastre-se para receber novidades